All posts by Adam Klonowski

Notariusz

Notariusz jest osobą zaufania publicznego przed którą sprzedający i kupujący muszą się stawić osobiście bądź też działając przez swoich umocowanych pełnomocników w celu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Dla czynności prawnej polegającej na przeniesieniu własności nieruchomości wymagana jest w myśl art.158 KC forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności dlatego też udział notariusza jest niezbędny. Notariuszowi za … Continue reading Notariusz

Podmioty uczestniczące przy sprzedaży nieruchomości.

Sprzedaż bądź zakup nieruchomości wydawać by się mogło jest łatwą i bezproblemową czynnością jakiej dokonać może każdy posiadający własną nieruchomość lub wystarczające środki finansowe . Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości ta prosta z pozoru czynność z jest w swojej istocie bardzo złożonym i skomplikowanym aktem nie tylko pod względem prawnym ale i faktycznym. Czynność ta … Continue reading Podmioty uczestniczące przy sprzedaży nieruchomości.

Umowa ubezpieczenia a Kredyt hipoteczny

Definicję umowy ubezpieczenia możemy odnaleźć w art. 805 § 1 KC „Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.” Przepis ten choć może niezbyt rozbudowany w swej treść bardzo trafnie i czytelnie ukazuję specyfikę umowy ubezpieczenia jako instrumentu o nieograniczonym … Continue reading Umowa ubezpieczenia a Kredyt hipoteczny

Podziału nieruchomości ze względu na formę własności.

Prawo do nieruchomości możemy podzielić ze względu na formę własności na następujące rodzaje. własność nieruchomości jest najpełniejszym z praw rzeczowych związanych z nieruchomością. W myśl art.140 KC „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać … Continue reading Podziału nieruchomości ze względu na formę własności.

Podziału nieruchomości ze względu na sposób użytkowania.

Nieruchomości możemy podzielić ze względu na sposób ich wykorzystania na wiele różnych grup o to kilka najważniejszych. grunty rolne– zgodnie z art. 46(1) KC1 § 1. Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej … Continue reading Podziału nieruchomości ze względu na sposób użytkowania.

Podział nieruchomości na podstawie art. 46 Kodeksu cywilnego.

W myśl art. 46 § 1 KC „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.” nieruchomości można podzielić na trzy podstawowe kategorie: nieruchomości gruntowe– części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności.( … Continue reading Podział nieruchomości na podstawie art. 46 Kodeksu cywilnego.

Prawo jako narzędzie regulacji rynku nieruchomości

Kompleksowość i złożoność natury stosunków prawnych dotyczących rynku nieruchomości powoduje potrzebę ingerencji i regulacji ich natury przy udziale bardzo szczegółowych i sformalizowanych norm prawnych. Przyczyny rozbudowanej ilości aktów normatywnych dotyczących rynku nieruchomości należy upatrywać w ich wielkim znaczeniu gospodarczym, ekonomicznym i społecznym, a także w interdyscyplinarności dziedziny jaką jest tematyka rynku nieruchomości. Akty normatywne dotyczące … Continue reading Prawo jako narzędzie regulacji rynku nieruchomości

Wymiar społeczny rynku nieruchomości

Nieruchomości odgrywają jedną z pierwszoplanowych ról w życiu każdego człowieka. Z pozoru mogłoby się wydawać, że jest to tylko zlepek martwych złączonych ze sobą przedmiotów takich jak cegły, beton, stal, szkło czy drewno, określanych po połączeniu z gruntem mianem nieruchomości. Nic bardziej mylnego to dzięki nim i to w ich wnętrzu człowiek spędza większość swojego … Continue reading Wymiar społeczny rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości a gospodarka i ekonomia.

Rynek nieruchomości stanowi część szerokiego rynku inwestycyjnego, w którego skład wchodzi rynek pieniężny i rynek kapitałowy. Determinantem podziału rynku inwestycyjnego jest czas. W przypadku rynku pieniężnego najczęściej wymienianym górnym okresem inwestycyjnym jest okres jednego roku. Charakteryzuje się on bardzo dużą płynnością, niską stopą ryzyka, ale również niezbyt wysokim poziomem zysku. Rynkiem kapitałowym określamy rynek inwestycyjny … Continue reading Rynek nieruchomości a gospodarka i ekonomia.

Podstawy rynku nieruchomości

W dobie dynamicznych zmian zachodzących na szybko rozwijającym się rynku nieruchomości związanych ze wzrostem konkurencyjności oraz silnymi przemianami gospodarczymi w otoczeniu około biznesowym, najistotniejszym determinantem, wpływającym na decyzję co do realizacji inwestycji w nieruchomość, staje się znalezienie właściwych źródeł jej finansowania. Wybór ten jest niestety uzależniony od wielu aspektów których identyfikacja jest często pomijana przy … Continue reading Podstawy rynku nieruchomości