All posts by Kinga Kowalska

Projekt a Umowa o roboty budowlane

Pojecie projekt pojawiające się w kodeksie cywilnym nie jest tożsame z pojęciem projekt budowlany pojawiającym się w ustawie Prawo budowlane. W myśl art. 20 i nast. PrBudU projekt budowlany winien być opracowywany przez projektanta z uwzględnieniem, w szczególności ustaleń wynikających z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania1 terenu jeżeli wydanie takiej decyzji jest wymagane, z … Continue reading Projekt a Umowa o roboty budowlane

Księga wieczysta

Zgodnie z art. 23 KWU prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych, którego w kognicji znajduje się nieruchomość. Księga wieczysta w myśl art. 25 KWU składa się z czterech działów: pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością, drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego, trzeci przeznaczony jest na wpisy … Continue reading Księga wieczysta