Category Archives: Uncategorized

Umowa przedwstępna i instytucja zadatku

Bardzo często strony przyszłej umowy sprzedaży jeszcze przed dokonaniem definitywnej umowy przeniesienia własności nieruchomości zobowiązują się miedzy sobą w formie umowy przedwstępnej do jej zawarcia. W myśl art. 389 KC „Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej” umowa przedwstępna dotycząca … Continue reading Umowa przedwstępna i instytucja zadatku

Akt notarialny a przeniesienia własności nieruchomości.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności obrotu nieruchomościami polski system prawny zawiera obowiązek zawierania umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego. Umowa ta jest zawierana przez notariusza w kancelarii notarialnej, za której sporządzenie notariusz pobiera opłatę notarialną oraz jako płatnik zobowiązany jest do obliczenia i pobrania różnego rodzaju innych obciążeń publicznoprawnych. Poniższe działy mają … Continue reading Akt notarialny a przeniesienia własności nieruchomości.

Umowa ubezpieczenia a Kredyt hipoteczny

Definicję umowy ubezpieczenia możemy odnaleźć w art. 805 § 1 KC „Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.” Przepis ten choć może niezbyt rozbudowany w swej treść bardzo trafnie i czytelnie ukazuję specyfikę umowy ubezpieczenia jako instrumentu o nieograniczonym … Continue reading Umowa ubezpieczenia a Kredyt hipoteczny

Proces inwestycyjno-budowlany na rynku nieruchomości

Powszechnym zjawiskiem jest postrzeganie nieruchomości patrząc przez pryzmat jej użyteczności jako przedmiotu o stałej konsystencji i niezmiennej budowie. Z pozoru wszelkiego rodzaju innowacje wydają się dotyczyć sfery wyłącznie dekoracyjnej i zewnętrznej. Pogląd ten z pozoru wydawać by się mogło słuszny nie znajduje jednak uzasadnienia jeżeli spojrzymy na ogrom zmian jakie zachodzą w procesie budowlano-inwestycyjnym na … Continue reading Proces inwestycyjno-budowlany na rynku nieruchomości

Podziału nieruchomości ze względu na formę własności.

Prawo do nieruchomości możemy podzielić ze względu na formę własności na następujące rodzaje. własność nieruchomości jest najpełniejszym z praw rzeczowych związanych z nieruchomością. W myśl art.140 KC „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać … Continue reading Podziału nieruchomości ze względu na formę własności.

Podział nieruchomości na podstawie art. 46 Kodeksu cywilnego.

W myśl art. 46 § 1 KC „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.” nieruchomości można podzielić na trzy podstawowe kategorie: nieruchomości gruntowe– części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności.( … Continue reading Podział nieruchomości na podstawie art. 46 Kodeksu cywilnego.

Przedmiot umowy o roboty budowlane

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 11.1.2002 r. (III CZP 63/01) przedmiotem świadczenia niepieniężnego wykonawcy w umowie o roboty budowlane, powstającego przy współdziałaniu z inwestorem i podlegającego ocenie względem wymagań prawa budowlane, jest przedsięwzięcie większych rozmiarach, zindywidualizowanych właściwościach, zarówno fizycznych jak i użytkowych, któremu z reguły towarzyszy wymóg projektowania i zinstytucjonalizowany nadzór i świadczenie1 Określenie … Continue reading Przedmiot umowy o roboty budowlane

Spłata kredytu hipotecznego.

Spłata kredytu w przypadku zakupu ukończonej nieruchomości rozpoczyna się najczęściej w terminie miesięcznym wraz z sfinalizowaniem umowy sprzedaży. W przypadku finansowania inwestycji na rynku pierwotnym nieruchomości kredytobiorca w okresie prowadzenia prac budowlanych bądź opłaca tylko odsetki bądź są one dopisywane z końcem określonego w umowie dnia miesiąca do ogólnej kwoty kapitału zadłużenia. Dopiero po zakończeniu … Continue reading Spłata kredytu hipotecznego.

Wypłata kredytu hipotecznego.

Forma wypłaty kredytu i jej sposób uzależniona jest od przedmiotu kredytu. Jeżeli bank kredytuje zakup nieruchomości na rynku wtórnym kwota kredytu wypłacana jest jednorazowo bezpośrednio na rachunek zbywcy nieruchomości na wniosek kupującego po podpisaniu przez strony umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. W przypadku, gdy przedmiotem kredytowania jest nieruchomości, która jest dopiero w trakcie realizacji … Continue reading Wypłata kredytu hipotecznego.