Category Archives: Prawo

Podmioty uczestniczące przy sprzedaży nieruchomości.

Sprzedaż bądź zakup nieruchomości wydawać by się mogło jest łatwą i bezproblemową czynnością jakiej dokonać może każdy posiadający własną nieruchomość lub wystarczające środki finansowe . Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości ta prosta z pozoru czynność z jest w swojej istocie bardzo złożonym i skomplikowanym aktem nie tylko pod względem prawnym ale i faktycznym. Czynność ta … Continue reading Podmioty uczestniczące przy sprzedaży nieruchomości.

Pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę jest podobnie jak decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana w formie decyzji administracyjnej. Definicje pozwolenia na budowe możemy odnaleźć w art.3 pkt.12 ustawy PrBud przez pozwoleniu na budowę – należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; Podmiotem wydającym … Continue reading Pozwolenie na budowę.

Podziału nieruchomości ze względu na sposób użytkowania.

Nieruchomości możemy podzielić ze względu na sposób ich wykorzystania na wiele różnych grup o to kilka najważniejszych. grunty rolne– zgodnie z art. 46(1) KC1 § 1. Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej … Continue reading Podziału nieruchomości ze względu na sposób użytkowania.

Prawo jako narzędzie regulacji rynku nieruchomości

Kompleksowość i złożoność natury stosunków prawnych dotyczących rynku nieruchomości powoduje potrzebę ingerencji i regulacji ich natury przy udziale bardzo szczegółowych i sformalizowanych norm prawnych. Przyczyny rozbudowanej ilości aktów normatywnych dotyczących rynku nieruchomości należy upatrywać w ich wielkim znaczeniu gospodarczym, ekonomicznym i społecznym, a także w interdyscyplinarności dziedziny jaką jest tematyka rynku nieruchomości. Akty normatywne dotyczące … Continue reading Prawo jako narzędzie regulacji rynku nieruchomości

Projekt a Umowa o roboty budowlane

Pojecie projekt pojawiające się w kodeksie cywilnym nie jest tożsame z pojęciem projekt budowlany pojawiającym się w ustawie Prawo budowlane. W myśl art. 20 i nast. PrBudU projekt budowlany winien być opracowywany przez projektanta z uwzględnieniem, w szczególności ustaleń wynikających z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania1 terenu jeżeli wydanie takiej decyzji jest wymagane, z … Continue reading Projekt a Umowa o roboty budowlane

Charakterystyka i rodzaje umowy o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane należy do umów nazwanych, konsensualnych, rezultatu, wzajemnych, określających zakres praw i obowiązków łączących inwestora i wykonawcę w związku z realizowanym procesem inwestycjo-budowlanym. Proces inwestycyjno-budowlany z racji swojej specyfiki związanej z postępem technicznym i daleko posuniętą specjalizacją jego poszczególnych uczestników, charakteryzuje się mnogością zawieranych umów przy jego realizacji. Ponieważ każda z umów … Continue reading Charakterystyka i rodzaje umowy o roboty budowlane

Zawarcie umowy o roboty budowlane.

Umowa z zgodnie z utartym poglądem judykatury zostaje zawarta w wyniku złożenia zgodnych oświadczeń woli przez każdą ze stron. Zgodność oświadczeń woli stron określa się mianem konsensusu, który jak się podkreśla nie ma dotyczyć woli wewnętrznej przeżywanej przez każdą ze stron, ale woli okazanej czyli uzewnętrznionej1. Konsensus oznacza, że oświadczenia woli stron mają mieć ten … Continue reading Zawarcie umowy o roboty budowlane.

Forma sprzeciwu lub zastrzeżeń inwestora do umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

Forma sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłaszanych przez inwestora zgodnie z art. . 6471 § 2 KC do umowy o roboty budowlane ma charakter formy pisemnej zastrzeżonej dla wywołania określonych skutków zgodnie z art. 74 § 1 KC (ad eventum). Nie zachowanie formy pisemnej przez inwestor w zgłoszeniu sprzeciwu lub zastrzeżenia będzie miało ten skutek, że sprzeciw … Continue reading Forma sprzeciwu lub zastrzeżeń inwestora do umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

Forma umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

Dla umowy o roboty budowlane zawartej między wykonawcą a podwykonawcą ustawodawca wprowadził zgodnie z art. 6471 KC § 4 wymóg formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Zastrzeżony rygoru nieważności w razie nie dochowania przepisowej formy czynności prawnej jest najsilniejszą z pośród sankcji przewidzianych przez ustawodawcę. Sankcja nieważności (patrz 1.9.5) oznacza, że umowa nie doszła do … Continue reading Forma umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

Forma umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą

Forma pisemna dla umowy o roboty budowlane zgodnie z art. 648 § 1 w związku z art. 74 KC zastrzeżona jest dla celów dowodowych. Znaczenie tego zastrzeżenia zarezerwowane jest tylko dla umowy o roboty budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą, nie obejmuję natomiast swym zasięgiem umowy o robot budowlane zawartej między wykonawcą i podwykonawcą(patrz 1.8.2). … Continue reading Forma umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą