Spłata kredytu hipotecznego.

Spłata kredytu w przypadku zakupu ukończonej nieruchomości rozpoczyna się najczęściej w terminie miesięcznym wraz z sfinalizowaniem umowy sprzedaży. W przypadku finansowania inwestycji na rynku pierwotnym nieruchomości kredytobiorca w okresie prowadzenia prac budowlanych bądź opłaca tylko odsetki bądź są one dopisywane z końcem określonego w umowie dnia miesiąca do ogólnej kwoty kapitału zadłużenia. Dopiero po zakończeniu … Continue reading Spłata kredytu hipotecznego.

Wypłata kredytu hipotecznego.

Forma wypłaty kredytu i jej sposób uzależniona jest od przedmiotu kredytu. Jeżeli bank kredytuje zakup nieruchomości na rynku wtórnym kwota kredytu wypłacana jest jednorazowo bezpośrednio na rachunek zbywcy nieruchomości na wniosek kupującego po podpisaniu przez strony umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. W przypadku, gdy przedmiotem kredytowania jest nieruchomości, która jest dopiero w trakcie realizacji … Continue reading Wypłata kredytu hipotecznego.

Umowa kredytowa

Podstawą określającą wzajemne prawa i obowiązki kredytobiorcy i finansującego inwestycje banku jest umowa kredytowa, do której dochodzi w następstwie pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego. Określa ona wszystkie podstawowe informacje identyfikujące strony umowy jej przedmiot i warunki jej wykonalności. Podstawowe informacje dotyczące osoby kredytobiorcy: w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko lub firma w przypadku osoby fizycznej … Continue reading Umowa kredytowa

Opłaty a kredyt hipoteczny.

Zaciągnięcie kredytu oprócz spłaty rat kapitałowych oraz odsetek, wiąż się także z zapłatą różnego rodzaju opłat i prowizji, których ciężaru kredytobiorca często nie jest świadomy, a których wysokość często znacznie podnosi koszt kredytu jako całości .Do podstawowych najczęściej pobieranych opłat należą: opłata za rozpatrzenie wniosku, opłata za przyznanie kredytu, opłata za promesę, opłata za przewalutowanie, … Continue reading Opłaty a kredyt hipoteczny.

Dokumenty dotyczące podmiotu kredytobiorcy.

W celu potwierdzenia tożsamości kredytobiorcy i określenia jego zdolności kredytowej bank przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego wymaga szeregu dokumentów dotyczących osoby kredytobiorcy. Do najważniejszych dokumentów należą: W przypadku osób fizycznych: kopia dowodu osobistego zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę deklaracje podatkowe z lat ubiegłych wyciąg z rachunku osobistego wyciągi z rachunków kredytowych w szczególności kart kredytowych … Continue reading Dokumenty dotyczące podmiotu kredytobiorcy.