Projektant a Umowa o roboty budowlane.

Do zadań projektanta należy zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1 opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia1, lub w pozwoleniach wymaganych na podstawie innych ustaw2,wymaganiami ustawy prawo budowlane oraz przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W trakcie realizacji budowy projektant, ma prawo:3

  1. wstępu na teren budowy i dokonywania w dzienniku budowy zapisów dotyczących wykonawstwa robót

  2. żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonania ich niezgodnie z projektem.

Może również sprawować nadzór na wykonaniem projektu jako inspektor nadzoru autorskiego.

1 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)

2 art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.27))

3 M. Majczak, Budujemy zgodnie z prawem , Wyd. Sigma , Skierniewice 2004, str. 72