Prawa i obowiązki Inwestora a Umowa o roboty budowlane.

    1. Prawa inwestora

Do podstawowych praw inwestora należy prawo domagania się wykonania umowy zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Materializacji tych uprawnień można poszukiwać na gruncie środków ochrony przyznanych inwestorowi przez umowę o roboty budowlane i oraz z mocy ustawy.

    1. Obowiązki inwestora

Podstawowy zakresem obowiązków inwestora jako strony umowy o roboty budowlane są:1

 1. posiadać udokumentowany tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona budowa (akt własności lub umowę dzierżawy ze zgodą właściciela na budowę)

 2. posiadać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną na podstawie prawa budowlanego.

 3. przekazać terenu budowy wykonawcy

 4. dostarczyć mu projekt

 5. dokonywać odbiorów częściowych i dokonać odbioru końcowego

 6. posiadać niezbędne fundusze na realizacje inwestycji

 7. wystarczające na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy

 8. współdziałać z wykonawcą w celu wykonania umowy

 9. posiadać realnego zamiaru wykonania umowy

1 D D. Okolski. Umowa o roboty budowlane, C.H. Beck , wyd. 3, Warszawa 2006, str. 31 i nast