Forma umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

Dla umowy o roboty budowlane zawartej między wykonawcą a podwykonawcą ustawodawca wprowadził zgodnie z art. 6471 KC § 4 wymóg formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Zastrzeżony rygoru nieważności w razie nie dochowania przepisowej formy czynności prawnej jest najsilniejszą z pośród sankcji przewidzianych przez ustawodawcę. Sankcja nieważności (patrz 1.9.5) oznacza, że umowa nie doszła do skutku a złożone oświadczenia woli chociaż ważne nie wywołują zamierzonego przez strony skutku, alternatywni wywołują skutki nie zmierzone przez strony wynikające z przepisów prawa.

Zasady opisane w powyższym punkcie dotyczące umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą stosują się odpowiednio do umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą i odpowiednio dalszymi podwykonawcami zgodnie z terminologią użytą w niniejszym opracowaniu.