Forma sprzeciwu lub zastrzeżeń inwestora do umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

Forma sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłaszanych przez inwestora zgodnie z art. . 6471 § 2 KC do umowy o roboty budowlane ma charakter formy pisemnej zastrzeżonej dla wywołania określonych skutków zgodnie z art. 74 § 1 KC (ad eventum). Nie zachowanie formy pisemnej przez inwestor w zgłoszeniu sprzeciwu lub zastrzeżenia będzie miało ten skutek, że sprzeciw złożony sprzeciw nie wywołuje konsekwencji prawnych z nim związanych. Rodzi to sytuacje w której inwestor odpowiada za wynagrodzenia podwykonawcy na podstawie umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy podwykonawcą a wykonawcą pomimo braku wewnętrznej woli na nią z uwagi na fakt nie odpowiednią formę oświadczenia woli złożonego inwestorowi.

Kodeks cywilny reguluję tylko formy braku zgody o charakterze sprzeciwu lub zastrzeżeń inwestora na umowę o podwykonawstwo zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, milcząc co do formy zgody. Oznacza to, że zgoda inwestora może zostać złożona w każdej formie.