Podziału nieruchomości ze względu na formę własności.

Prawo do nieruchomości możemy podzielić ze względu na formę własności na następujące rodzaje.

  1. własność nieruchomości jest najpełniejszym z praw rzeczowych związanych z nieruchomością. W myśl art.140 KC „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.” Prawo to jest

    1. bezwzględne – prawo to więc jest skuteczne erga omnes a więc wobec wszystkich

    1. zbywalne – może zostać przeniesione na inny podmiot

  1. bezterminowe – nie jest ograniczone w czasie

  1. samodzielne(samoistne) – nie jest uzależnione od innego prawa i może istnieć samoistnie

  1. użytkowanie wieczyste – jest prawem klasyfikowanym między prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Zgodnie z art. 232 KC przedmiotem użytkowania mogą być tylko grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Zakres tego prawa jest zbliżony do prawa własności jednakże jego treść jest dużo węższa w myśl art. 233 KC „W granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać.” Użytkownik wieczysty w myśl art. 235 KC § 1. „ Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.” jest właścicielem tylko budynków i innych urządzeń wzniesionych lub nabytych a grunt pozostaje przez cały okres użytkowania własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków. Użytkowanie wieczyste jest prawem zbywalnym. Prawem własności nieruchomości i innych urządzeń znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste użytkownik wieczysty może rozporządzać tylko łącznie z prawem użytkowania wieczystego gdyż prawo to jest prawem związanym z gruntem. Użytkowanie wieczyste jest prawem ograniczonym w czasie a więc terminowym. W myśl art. 236 KC grunt może zostać oddany w użytkowanie wieczyste na okres od 40 do 99 lat a odmowa przedłużenia użytkowania wieczystego na wniosek użytkownika może nastąpić w myśl art. 236 KC § 2 tylko ze względu na ważny interes społeczny. własnościowe spółdzielcze prawo do lokalujest w myśl art. 244 KC ograniczonym prawem rzeczowym regulowanym przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych . W myśl art. 17(1) tej ustawy „ Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Zgodnie z art. 17(2) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

  2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego – treść tego prawa zasadniczo pokrywa się z treścią własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Podstawową różnicą jest natomiast funkcja jako ma spełniać lokal. W przypadku własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego członek spółdzielni może wykorzystywać lokal tylko w celach mieszkalnych. W sytuacji jeśli chciałby go wykorzystywać w dla celów prowadzonej działalności gospodarczej musi uzyskać zgodę spółdzielni Przy spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego wymóg uzyskania zgody od spółdzielni nie występuję gdyż lokal z założenia ma funkcję

  3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej – treść tego prawa zasadniczo pokrywa się z treścią własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, główną natomiast różnicą jest przedmiot, którym w tym wypadku jest dom jednorodzinny.