Pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę jest podobnie jak decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana w formie decyzji administracyjnej. Definicje pozwolenia na budowe możemy odnaleźć w art.3 pkt.12 ustawy PrBud przez pozwoleniu na budowę – należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; Podmiotem wydającym decyzje jest na mocy art.80 i 81 PrBud starosta powiatowy powiatu w którego okręgu znajduje się nieruchomość na której powierzchni ma być prowadzona inwestycja budowlana. Pozwolenie na budowe może być wydane osobie, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością. W przypadku gdy dla obszaru na którego terenie znajduje się nieruchomość na której ma być prowadzony proces inwestycyjno-budowlany nie jest uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego wniosek o pozwolenie na budowę musi być złożony w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.