Umowa ubezpieczenia a Kredyt hipoteczny

Definicję umowy ubezpieczenia możemy odnaleźć w art. 805 § 1 KC „Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.” Przepis ten choć może niezbyt rozbudowany w swej treść bardzo trafnie i czytelnie ukazuję specyfikę umowy ubezpieczenia jako instrumentu o nieograniczonym zakresie przedmiotowym znajdującej zastosowanie w wszelakiego rodzaju sytuacjach tak faktycznych jak i prawnych. Zasadniczo przedmiotem umowy ubezpieczenia może być każde zdarzenie takie jak śmierć osoby, pożar domu lub wypadek samochodowy, z którego wystąpieniem zakład ubezpieczeń zobligowany jest do wypłaty odszkodowania. W paragrafie 2 wspomnianego artykułu możemy odnaleźć jeden z podstawowych podziałów stosowanych w systematyce ubezpieczeń na ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Przy ubezpieczeniu majątkowym – zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowania za szkodę w rozumieniu art. 361 tak stratę (damnum emergens) jaki i utracone korzyści (lucrum cessans) powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku tj. na przykład wyżej wspomnianego pożaru budynku, którego skutek ma charakter majątkowym o ustalonej obiektywnie lub umownie wartości. Przy ubezpieczeniu osobowym zakład ubezpieczeń zobowiązuje się natomiast do wypłaty umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. W przypadku tego rodzaju ubezpieczenia zasadniczym przedmiotem ubezpieczenia jest zdarzenie, które wywiera bezpośredni efekt w sferze życia osoby ubezpieczonej.

Umowy ubezpieczenia odgrywają znaczącą role w minimalizacji ryzyka kredytowego zwalniając kredytobiorcę od niekorzystnych dla jego pozycji zdarzeń. Przy kredytach hipotecznych dominującą role odgrywają dwa rodzaje ubezpieczenia tj. ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych nieruchomości będącej przedmiotem kredytu i ubezpieczenie na życie osoby kredytobiorcy. Pierwsze z powyższych ma zadanie zabezpieczyć przedmiot kredytu lub zabezpieczenia na wypadek takich zdarzeń jak pożar, huragan, powodź i innych podobnych. Drugie ma zadanie gwarantować pełną spłatę kwoty kredytu na wypadek śmierci i niezdolności do pracy osoby kredytobiorcy. Zawierając umowę kredytu kredytobiorca albo przenosi w formie cesji prawo do wypłaty kwoty ubezpieczenia na bank w przypadku już zawartej umowy ubezpieczenia bądź zapisuję jako ubezpieczonego bank w przypadku nowo zawieranej umowy.