Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zgodnie z art. 180 ust.1 ustawy o GosNie polega na zawodowym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia umów:

  1. nabycia lub zbycia praw do nieruchomości,

  2. nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  3. najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przez umowę pośrednictwa pośrednik

zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych powyżej a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia oscyluje z reguły w granica 1-2% wartości przedmiotu sprzedaży. Umowa pośrednictwa może mięć formę umowy bez wyłączności jak i z zachowaniem wyłączności. Druga z form zapewnia pośrednikowi prowizję bez względu na to kto nabył przedmiotową nieruchomość nawet jeśli transakcja doszła do skutku bez udziału pośrednika.