Opłata notarialna a przeniesienie własności nieruchomości.

Notariusz za sporządzenie aktu notarialnego przy przeniesieniu własności nieruchomości pobiera opłatę notarialną. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od wartości nieruchomości oraz rodzaju praw, które jest przedmiotem przeniesienia. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej1 maksymalna stawka wynosi od wartości:

 1. do 3.000 zł – 100 zł;

 2. powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;

 3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

 4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

 5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

 6. powyżej 1.000.000 zł – 5.710 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1.000.000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

Opisane powyżej stawki ulegają jednak obniżeniu o połowę zgodnie z § 6 powyższego rozporządzenia w przypadku:

 1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu;

 2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej;

 3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

 4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym , dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny;

 5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

 6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka);

1 rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz.1564)