Dokumenty dotyczące podmiotu kredytobiorcy.

W celu potwierdzenia tożsamości kredytobiorcy i określenia jego zdolności kredytowej bank przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego wymaga szeregu dokumentów dotyczących osoby kredytobiorcy. Do najważniejszych dokumentów należą:

 1. W przypadku osób fizycznych:

  1. kopia dowodu osobistego

  2. zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę

  3. deklaracje podatkowe z lat ubiegłych

  4. wyciąg z rachunku osobistego

  5. wyciągi z rachunków kredytowych w szczególności kart kredytowych

  6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych na podstawie art.306e OrdPod

 2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

  1. kopia dowodu osobistego

  2. dokumenty rejestracyjne działalności

  3. deklaracje podatkowe z lat ubiegłych

  4. wyciąg z rachunku firmowego

  5. zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych na podstawie art.306e OrdPod

 3. w przypadku osób prawnych:

  1. dokumenty rejestracyjne spółki(umowa spółki – spółka z.o.o.; statut – spółka akcyjna )

  2. wyciąg z KRS

  3. decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

  4. decyzja o nadaniu numeru statystycznego REGON

  5. lista udziałowców lub akcjonariuszy spółki zaciągającej kredyt wraz z procentowym udziałem w całym kapitale

  6. wyciągi z posiadanych rachunków bankowych

  7. informacje o zaciągniętych kredytach, udzielonych poręczeniach, gwarancjach i innych zobowiązaniach

  8. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych

  9. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w płatności składek

  10. Aktualne sprawozdania finansowe spółki, o ile projekt realizowany jest w formule spółki celowej

Powyższy wykaz ma tylko charakter przykładowy każdy z banków ustala indywidualnie listę dokumentów koniecznych do złożenia wniosku kredytowego.