Umowa kredytowa

Podstawą określającą wzajemne prawa i obowiązki kredytobiorcy i finansującego inwestycje banku jest umowa kredytowa, do której dochodzi w następstwie pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego. Określa ona wszystkie podstawowe informacje identyfikujące strony umowy jej przedmiot i warunki jej wykonalności.

Podstawowe informacje dotyczące osoby kredytobiorcy:

 1. w przypadku osoby fizycznej:

  1. imię i nazwisko lub firma w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

  2. stały adres zamieszkania i adres do korespondencji

  3. numer dowodu osobistego

  4. numer PESEL

  5. numer NIP

  6. numer REGON w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

  7. data urodzenia i jego miejsce

   1. w przypadku osoby prawnej:

    1. firma osoby prawnej

    2. adres siedziby

    3. numer KRS

    4. numer NIP

    5. numer REGON

Podstawowe informacje dotyczące przedmiotu kredytowania:

     1. oznaczenie funkcjonalne nieruchomości (np. mieszkanie, lokal usługowy lub magazyn)

     2. oznaczenie formy własności nieruchomości (np. własność czy użytkowanie wieczyste)

     3. numer z ewidencji budynków i gruntów

     4. numer księgi wieczystej

Podstawowe warunki kredytowania inwestycji :

 1. warunki i terminy wypłat

 2. opłaty związane z kredytem

 3. sposób ustalania odsetek i terminy ich płatności

 4. sposób spłaty

 5. sposób ustalania kursów wymiany walut w przypadku kredytu indeksowanego

Podpisanie umowy kredytowej jest jedną z najważniejszych czynności rozpoczynającą okres finansowania inwestycji przez bank. Bardzo istotnym staje się więc właściwa jej redakcja oraz wzajemna świadomość stron co do wynikających z jej treści praw i obowiązków. Ponieważ umowy w zasadniczej części kształtowana jest przez bank zaznajomienie się z jej elementami spoczywa na kredytobiorcy. Przed podpisaniem umowy należy więc dokładnie poznać się z konsekwencje jakie ze sobą ona ciągnie.