Wypłata kredytu hipotecznego.

Forma wypłaty kredytu i jej sposób uzależniona jest od przedmiotu kredytu. Jeżeli bank kredytuje zakup nieruchomości na rynku wtórnym kwota kredytu wypłacana jest jednorazowo bezpośrednio na rachunek zbywcy nieruchomości na wniosek kupującego po podpisaniu przez strony umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. W przypadku, gdy przedmiotem kredytowania jest nieruchomości, która jest dopiero w trakcie realizacji kwota kredytu wypłacana jest sukcesywnie w formie transz w raz z postępem robót budowlanych. Kolejne części kredytu wypłacane są po stwierdzeniu przez pracownika banku lub inny uprawniony podmiot prawidłowości wykorzystania wcześniejszych środków pieniężnych na wniosek kredytobiorcy.