Cechy nieruchomości jako przedmiotu inwestowania.

Nieruchomości znacznie różnią się od innych rodzajów dóbr inwestycyjnych. Przesądzają o tym zarówno cechy samych nieruchomości jak i cechy rynku nieruchomości. W ramach cech nieruchomości wyróżniamy trzy ich grupy, tj.:1:

  • cechy fizyczne,

  • ekonomiczne,

  • instytucjonalno – prawne.

W polskim Kodeksie Cywilnym „nieruchomości” definiowane są jako „części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”2. Definicja ta, choć z oczywistych względów ma charakter prawny, jest swoistym źródłem wyodrębnienia określonych poniżej cech nieruchomości.

1 Kucharska-Stasiak, E. (2002), Nieruchomości a rynek. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.

2 Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (DZ. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).