Przedmiot umowy o roboty budowlane

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 11.1.2002 r. (III CZP 63/01) przedmiotem świadczenia niepieniężnego wykonawcy w umowie o roboty budowlane, powstającego przy współdziałaniu z inwestorem i podlegającego ocenie względem wymagań prawa budowlane, jest przedsięwzięcie większych rozmiarach, zindywidualizowanych właściwościach, zarówno fizycznych jak i użytkowych, któremu z reguły towarzyszy wymóg projektowania i zinstytucjonalizowany nadzór i świadczenie1

Określenie przedmiotu umowy o roboty budowlane jest o tyle istotną sprawą iż w przypadku zakwalifikowania jakiejś czynności jako mieszczącej się lub wyczerpującej zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane znajdują zastosowanie przepisy statuujące solidarną odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy. Z pozoru wydawać by się mogło, że zdefiniowanie wspomnianego wyżej pojęcia jest sprawą z natury rzeczy prostą i oczywistą nie nastręczającą zbyt wielu trudności, jednakże przy bliższej analizie sytuacja wyraźnie się komplikuje z racji braku jasnej cywilistycznej legalnej definicji przedmiotu umowy o roboty budowlane. Dlatego też nauka i praktyka wykształciła kilka teorii wyjaśniających co jest przedmiotem umowy o roboty budowlane a co nie, z których kilka najczęściej przytaczanych postaram się pokrótce przedstawić w następnych naszych artykułach. Podczas rozważań będziemy starali się zdefiniować charakter umowy o roboty budowlane, której zakres pozostaje w ścisłym związku z takimi umowami jak umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa sprzedaży, umowa dostawy czy należące do umów nie nazwanych umowa o deweloperska

1 Uchwała Sądu Najwyszczego (7) z dnia 11 stycznia 2002 r. III CZP 63/01