Zasady wiedzy technicznej a Umowa o roboty budowlane.

Wprowadzenie przez ustawodawcą regulacji wymagającej zgodności obiektu z zasadami wiedzy technicznej podyktowane jest nie tylko chęcią ochrony inwestora, który dąży do otrzymania obiektu o określonych parametrach i jakości, lecz zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkich osób, które będą miały styczność z obiektem w trakcie jego wznoszenia (np. pracownicy budowlani) jak również po jego wybudowaniu i oddaniu do użytkowania.(np. mieszkańcy).

Zasady wiedzy technicznej mają charakter obiektywny przez co strony umowy nie muszą ich dookreślać za każdy razem w umowie o roboty budowlane, ponieważ te same zasady wiedzy technicznej dotyczą wszystkich obiektów wznoszonych w wyniku roboty budowlanych. Zasady wiedzy technicznej różnią się przez to od projektu(patrz.1.4.3), który jako element subiektywny ustalany jest indywidualnie przez strony umowy.

Zasady wiedzy technicznej są klauzulą generalną, która dopiero w wyniku wykładni podyktowanej w szczególności charakter obiektu jego przeznaczeniem czy technologią wznoszenia ulega doprecyzowaniu nie tracą jednak jak wspomniałem powyżej charakteru obiektywnego.