Category Archives: Prawo

Forma umowy o roboty budowlane.

Regułą obowiązującą na gruncie przepisów kodeksu cywilnego jest, że jeśli z ustawy lub woli stron nie wynika nic innego, możliwe jest zawarcia umowy w dowolnej formie.1 Oznacza to, że przy zachowaniu ograniczeń wynikających z : przepisów ustawy lub woli stron oświadczenie woli zawarcia umowy może zostać złożone w każdej formie ( ustnej, pisemnej, pisemnej z … Continue reading Forma umowy o roboty budowlane.

Prawa i obowiązki wykonawcy i podwykonawcy a Umowa o roboty budowlane.

Prawa wykonawcy i podwykonawcy Do podstawowych uprawnień wykonawcy i podwykonawcy należy prawo żądania wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Obowiązki wykonawcy i podwykonawcy Do podstawowych obowiązków wykonawcy i podwykonawcy nalężą:1 obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej z należytą staranności zawiadomić inwestora o okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy. wykonanie obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, z zasadami wiedzy … Continue reading Prawa i obowiązki wykonawcy i podwykonawcy a Umowa o roboty budowlane.

Prawa i obowiązki Inwestora a Umowa o roboty budowlane.

Prawa inwestora Do podstawowych praw inwestora należy prawo domagania się wykonania umowy zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Materializacji tych uprawnień można poszukiwać na gruncie środków ochrony przyznanych inwestorowi przez umowę o roboty budowlane i oraz z mocy ustawy. Obowiązki inwestora Podstawowy zakresem obowiązków inwestora jako strony umowy o roboty budowlane są:1 posiadać udokumentowany … Continue reading Prawa i obowiązki Inwestora a Umowa o roboty budowlane.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego a Umowa o roboty budowlane.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 PrBudU. należy: reprezentowanie inspektora na budowie oraz sprawowanie nadzoru sprawowanie jakości robót budowlanych i wbudowywanych materiałów budowlanych sprawdzanie i odbiór robót budowlanych łączeni funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne

Kierownik Budowy a Umowa o roboty budowlane

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy zgodnie z art. 22 PrBudU. Należy w szczególności: protokolarne przyjęcie od inwestora terenu budowy prowadzenie dokumentacji budowy koordynacja działań wstrzymanie robót w razie powstania zagrożenia realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku przygotowanie dokumentacji powykonawczej łączeni funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

Projektant a Umowa o roboty budowlane.

Do zadań projektanta należy zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1 opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia1, lub w pozwoleniach wymaganych na podstawie innych ustaw2,wymaganiami ustawy prawo budowlane oraz przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W trakcie … Continue reading Projektant a Umowa o roboty budowlane.

Podwykonawca a Umowa o roboty budowlane.

Z racji swojego interdyscyplinarnego charakteru oraz specyfiki zakresu proces budowlano-inwestycyjny wydaje się być nie możliwym do zrealizowania w ramach sił wytwórczych jednego podmiotu. Dlatego też doszło do wykształcenia się podmiotów, które w ramach przyjętego modelu dokonują specjalizacji w obrębie określonych zagadnień związanych z szeroko rozumianym procesem budowlano-inwestycyjnym. Tego rodzaju praktyka sprzyja podnoszeniu jakości oraz myśli … Continue reading Podwykonawca a Umowa o roboty budowlane.

Roboty budowlane a Umowa o roboty budowlane

Rozważania nad umową o roboty budowlane nie mogą mieć miejsca bez wnikliwej analizy terminu „roboty budowlane”, którego zdefiniowanie ma charakter decydujący o zaliczeniu jakieś umowy jako umowy o roboty budowlane. Roboty budowlane charakteryzują się w szczególności następującymi faktycznymi cechami wyróżniającymi: rezultat ich działalności ma charakter ucieleśniony (materialny tzn. ścianę można zobaczyć ,dotknąć czy powąchać) roboty … Continue reading Roboty budowlane a Umowa o roboty budowlane

Generalny realizator a Umowa o roboty budowlane.

Praktyka inwestycyjna wykształciła szereg różnego rodzaju umów i podmiotów uczestniczących w procesie budowlano–inwestycyjnym mających na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z zaangażowanie środków pieniężnych w projekty inwestycyjne. Inwestycja w nieruchomości szczególnie nowo realizowane wiąże się nie tylko ze znacznymi nakładami funduszy, ale jest także znacząco rozciągnięta w czasie. Powoduje to wzrost ryzyka inwestycyjnego związanego z … Continue reading Generalny realizator a Umowa o roboty budowlane.

Inwestor a Umowa o roboty budowlane.

Termin ten kojarzony jest dość powszechnie z podmiotem finansującym inwestycje z funduszy własnych bądź funduszy zewnętrznych, ponoszącym bezpośrednie ryzyko wyniku ekonomicznego przedsięwzięcia budowlanego, posiadającym określone prawo do dysponowania gruntem na którym dokonywane są roboty budowlane, prowadzącym inwestycje do czasu ukończenia budowy i późniejszego jej wykorzystywania bądź sprzedaży,. Inwestorem w rozumieniu art. 647 KC jest podmiot … Continue reading Inwestor a Umowa o roboty budowlane.