Category Archives: Rynek

Cechy fizyczne nieruchomości.

W przypadku cech fizycznych w przytoczonej definicji ważny jest fragment, że nieruchomość to część powierzchni ziemskiej pojmowanej jako grunt wraz ze wszystkimi naniesieniami stale związanymi z gruntem (budynki, budowle, itp.)1. Z tego bezpośrednio wynika najważniejsza cecha nieruchomości, a mianowicie jej stałość w miejscu. Nieruchomość jako część powierzchni Ziemi, jest niemożliwa do przemieszczenia (stąd też nazwa). … Continue reading Cechy fizyczne nieruchomości.

Cechy nieruchomości jako przedmiotu inwestowania.

Nieruchomości znacznie różnią się od innych rodzajów dóbr inwestycyjnych. Przesądzają o tym zarówno cechy samych nieruchomości jak i cechy rynku nieruchomości. W ramach cech nieruchomości wyróżniamy trzy ich grupy, tj.:1: cechy fizyczne, ekonomiczne, instytucjonalno – prawne. W polskim Kodeksie Cywilnym „nieruchomości” definiowane są jako „części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale … Continue reading Cechy nieruchomości jako przedmiotu inwestowania.

Podziału nieruchomości ze względu na sposób użytkowania.

Nieruchomości możemy podzielić ze względu na sposób ich wykorzystania na wiele różnych grup o to kilka najważniejszych. grunty rolne– zgodnie z art. 46(1) KC1 § 1. Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej … Continue reading Podziału nieruchomości ze względu na sposób użytkowania.

Prawo jako narzędzie regulacji rynku nieruchomości

Kompleksowość i złożoność natury stosunków prawnych dotyczących rynku nieruchomości powoduje potrzebę ingerencji i regulacji ich natury przy udziale bardzo szczegółowych i sformalizowanych norm prawnych. Przyczyny rozbudowanej ilości aktów normatywnych dotyczących rynku nieruchomości należy upatrywać w ich wielkim znaczeniu gospodarczym, ekonomicznym i społecznym, a także w interdyscyplinarności dziedziny jaką jest tematyka rynku nieruchomości. Akty normatywne dotyczące … Continue reading Prawo jako narzędzie regulacji rynku nieruchomości

Wymiar społeczny rynku nieruchomości

Nieruchomości odgrywają jedną z pierwszoplanowych ról w życiu każdego człowieka. Z pozoru mogłoby się wydawać, że jest to tylko zlepek martwych złączonych ze sobą przedmiotów takich jak cegły, beton, stal, szkło czy drewno, określanych po połączeniu z gruntem mianem nieruchomości. Nic bardziej mylnego to dzięki nim i to w ich wnętrzu człowiek spędza większość swojego … Continue reading Wymiar społeczny rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości a gospodarka i ekonomia.

Rynek nieruchomości stanowi część szerokiego rynku inwestycyjnego, w którego skład wchodzi rynek pieniężny i rynek kapitałowy. Determinantem podziału rynku inwestycyjnego jest czas. W przypadku rynku pieniężnego najczęściej wymienianym górnym okresem inwestycyjnym jest okres jednego roku. Charakteryzuje się on bardzo dużą płynnością, niską stopą ryzyka, ale również niezbyt wysokim poziomem zysku. Rynkiem kapitałowym określamy rynek inwestycyjny … Continue reading Rynek nieruchomości a gospodarka i ekonomia.

Podstawy rynku nieruchomości

W dobie dynamicznych zmian zachodzących na szybko rozwijającym się rynku nieruchomości związanych ze wzrostem konkurencyjności oraz silnymi przemianami gospodarczymi w otoczeniu około biznesowym, najistotniejszym determinantem, wpływającym na decyzję co do realizacji inwestycji w nieruchomość, staje się znalezienie właściwych źródeł jej finansowania. Wybór ten jest niestety uzależniony od wielu aspektów których identyfikacja jest często pomijana przy … Continue reading Podstawy rynku nieruchomości